Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Зв т про надходження та використання кошт в загального фонду бланк


Зв т про надходження та використання кошт в загального фонду бланк


У розділі 4: 4. Перший заступник Міністра А. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідних граф форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д. У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів в установленому порядку вносить відповідні зміни до зареєстрованих зобов'язань. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що належать до сфери їх управління, квартальну і річну зведену: 2. Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів". Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних спеціальних реєстраційних рахунках додаток. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями. Сума рядка складається із суми рядків: , , , , ; у рядку "у тому числі від придбання за рахунок видатків загального фонду" наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків загального фонду; у рядку "у тому числі від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду" наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, надходження від інших бюджетних установ відповідно до законодавства України; у рядку "з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків" наводиться вартість необоротних активів, придбаних, безкоштовно отриманих за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків; у рядку "у тому числі після закінчення капітального будівництва" наводиться вартість необоротних активів, введених в експлуатацію після закінчення капітального будівництва; у рядку "у тому числі після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації" наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів; у рядку "у тому числі від виготовлення власними силами" наводиться вартість необоротних активів, виготовлених власними силами; у рядку "Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, отриманих безоплатно від розпорядників вищого або нижчого рівня; у рядку "Дооцінено необоротні активи" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів; у рядку "Інші надходження" наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, не відображена в рядках - ; у рядку "Зменшено необоротних активів - разом" наводиться загальна сума зменшення вартості необоротних активів; у рядку "Продано" наводиться вартість необоротних активів, які вибули у зв'язку з їх реалізацією; у рядку "Безоплатно передано" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно в межах головних розпорядників або іншим установам відповідно до законодавства України; у рядку "у тому числі у межах головних розпорядників бюджетних коштів" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно у межах головних розпорядників; у рядку "у тому числі іншим установам" наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно іншим установам відповідно до законодавства України; у рядку "Списано як непридатні" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті їх списання, зношення морального, фізичного тощо; у рядку "Уцінено необоротні активи" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті її уцінки; 4. Органи Державного казначейства України здійснюють видатки на підставі платіжних доручень додаток 24 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування. Інформація в цьому полі призначена для коректного формування, збереження та подальшого експорту звітів у програму бест звІт корпорацІя. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику без виконання. Розрахунок податкових зобов039; язань при виплаті прибутку нерезиденту f0100701 звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів j0108206 розрахунок частини чистого прибутку доходу , що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників керівником фінансового органу. Довідка про дебіторську заборгованість варіант 2 fdod3mz1 додаток 30 заг. Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється; Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються. Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах: "Звіт про рух необоротних активів" форма N 5 додаток ; "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" форма N 6 додаток ; "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" форма N 15 додаток ; Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" додаток. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів додаток , складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів, та додається до зведеної фінансової та бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів. Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня: 2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С. Бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.


Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.


У випадку виявлення розбіжностей у мережу розпорядника вносяться зміни. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України , порядком обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, встановленим Державним казначейством України, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес". Інформація щодо показників проекту паспорту бюджетної програми. У рядку 100 "Отримані доходи" відображаються списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису нараховані доходи за надані послуги згідно із законодавством, надходження, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду кошторису, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надходження позик міжнародних фінансових організацій за звітний рік; у рядку 110 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" із загальної суми отриманих доходів наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за надані послуги бюджетними установами згідно із законодавством; у рядку 111 "у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; у рядку 112 "у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи від додаткової господарської діяльності бюджетних установ; у рядку 113 "у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за оренду майна бюджетних установ; у рядку 114 "у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна крім нерухомого майна " із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи, отримані від реалізації в установленому порядку майна крім нерухомого майна ; у рядку 120 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти, отримані як інші джерела власних надходжень; у рядку 121 "у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки; у рядку 122 "у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; у рядку 123 "у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; у рядку 140 "Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів; у рядку 150 "Надходження позик міжнародних фінансових організацій" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, що надійшли як позики міжнародних фінансових організацій; у рядку 200 "Перераховано залишок" відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного періоду, яка була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді повернена установі, що надала ці кошти, перерахована до бюджету тощо та не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року; у рядку 300 "Отримано залишок" відображається сума надходжень спеціального фонду попереднього звітного року, що була отримана розпорядником бюджетних коштів у звітному році і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року; у рядку 400 "Видатки та надання кредитів" наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету, проведені за звітний рік; у рядку 401 "у тому числі поточні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків; у рядку 402 "у тому числі капітальні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків; у рядку 403 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані; у рядку 500 "Списані недостачі" наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі; у рядку 600 "Списана заборгованість" наводиться сума заборгованості, списаної протягом звітного року. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів далі - головні розпорядники до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів місцевих бюджетів нижчого рівня далі - розпорядники нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які уповноважені на виконання бюджетних програм, за територіями обласний рівень , чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства України. Подання Державному казначейству України реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику без виконання. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду додаток. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. Фінансову звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом 2.

You may look:
-> сочинение по синей птице
Заповнення фінансової звітності за формою N 9д, N 9м додаток 2 здійснюється у такому порядку: Загальний фонд У рядку 010 "Отримані доходи" наводяться списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису доходи загального фонду бюджету, отримані за звітний рік; у рядку 020 "Видатки та надання кредитів" наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків загального фонду бюджету, проведених за звітний рік; у рядку 021 "у тому числі поточні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків; у рядку 022 "у тому числі капітальні" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків; у рядку 023 "у тому числі надання кредитів" з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані; у рядку 030 "Списані недостачі" наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі матеріалів; у рядку 040 "Списана заборгованість" наводиться сума списаної заборгованості протягом звітного року.
-> сжатое сочинение по литературе отцы и дети
зв т про надходження та використання кошт в загального фонду бланк -> конспекты занятий в детском саду по ознакомлению с творчеством художников
У розділі 3: 3.
-> витафон-ик инструкция бесплатно
М¶Н¶СТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ додано 3 N 53, 02.
-> драйвер btother hl 5140
Зведений "Звіт про рух грошових коштів" додаток 3 формується за даними звітів розпорядників нижчого рівня, що належать до сфери управління розпорядника вищого рівня.
->SitemapЗв т про надходження та використання кошт в загального фонду бланк:

Rating: 99 / 100

Overall: 51 Rates